DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com

 

Google

Fertigung aufgeschlüsselt nach Tranchen, Produktionsnummern und Kennungen

Land / Luftwaffe
Tranche 1
Fertigung: 2002-2007
Tranche 2
Fertigung: 2008-2011
Tranche 3
Fertigung: 2012-2015
Produktionsnummer = Bezeichnung "Kennung" / ff = Erstflug / Geschwader Produktionsnummer = Bezeichnung "Kennung" / ff = Erstflug / Geschwader Produktionsnummer = Bezeichnung "Kennung" / ff = Erstflug / Geschwader

Deutsche Luftwaffe

GS = German Single
GT = German Trainer

PT = Production Trainer


Frame Order:
30.01.1998
147 Single / 33 Trainer

Tranche 1
21.09.1998
28 Single / 16 Trainer

Tranche 2
14.12.2004
58 Single / 10 Trainer

Tranche 3
61 Single / 7 Trainer

PT003 = 98+03 (IPA3) / ff 08.04.2002

GS001 = 30+06 / ff 11.04.2005 / JG 73
GS002 (erster Batch 2) = 30+07 / ff 22.10.2004 / TSLw 1 Kaufbeuren
GS003 = 7L-WJ (ex 30+08 diverted to Austria) / ff 24.11.2004
GS004 = 30+09 / ff 15.12.2005 / JG 73
GS005 = 30+11 / ff 15.04.2005 / JG 73
GS006 = 30+12 / ff 01.07.2005 / JG 73
GS007 = 7L-WK (ex 30+13 diverted to Austria) / ff 13.07.2005
GS008 = 30+15 / ff 09.08.2005
GS009 = 7L-WL (ex 30+16 diverted to Austria) ff 08.11.2005
GS010 = 7L-WM (ex 30+18 diverted to Austria) / ff 04.10.2005
GS011 = 7L-WN (ex 30+19 diverted to Austria) / ff 14.11.2005
GS012 = 7L-WO (ex 30+21 diverted to Austria) / ff 14.11.2005
GS013 = 30+22 / ff 11.04.2006 / TSLw 1 Kaufbeuren
GS014 = 30+23 / ff 11.04.2006 / JG 74
GS015 = 30+25 / ff 30.06.2006 / JG 74
GS016 = 30+26
GS017 = 30+28 / ff 11.07.2006 / EADS Manching
GS018 = 30+29
GS019 = 30+30 / EADS Manching
GS020 = 30+32
GS021 = 30+33
GS022 = 30+34
GS023 = 30+36
GS024 = 7L-WG (ex 30+37 diverted to Austria)
GS025 = 30+39
GS026 = 30+40
GS027 = 7L-WH (ex 30+41 diverted to Austria)
GS028 = 7L-WI (ex 30+43 diverted to Austria)

GT001 = 30+01 / ff 13.02.2003 / z.Zt EADS Manching
GT002 = 30+02 / ff 20.08.2003 / JG 73
GT003 = 30+03 / ff 30.06.2003 / JG 73
GT004 = 30+04 / ff 22.08.2003 / JG 73
GT005 = 30+05 / ff 09.12.2003 / JG 73
GT006 = 30+10 / ff 11.04.2004 / JG 73
GT007 = 30+14 / ff 11.12.2003 /JG 73
GT008 = 30+17 / ff 22.04.2004 / JG 73
GT009 = 30+20 / ff 29.11.2005 / JG 73
GT010 = 30+24 / ff 07.03.2006 / JG 74
GT011 = 30+27 / ff 11.07.2006 / EADS Manching
GT012 = 30+31
GT013 = 30+35
GT014 = 30+38
GT015 = 30+42
GT016 =

AS007 = ?
AS008 (diverted from Austria)
AS009 (diverted from Austria)
AS010 (diverted from Austria)
AS011 (diverted from Austria)
AS012 (diverted from Austria)
AS013 (diverted from Austria)
AS014 (diverted from Austria)
AS015 (diverted from Austria)
GS029 = 98+07 (IPA7)
GS030 =
GS031 =
GS032 =
GS033 =
GS034 =
GS035 =
GS036 =
GS037 =
GS038 =
GS039 =
GS040 =
GS041 =
GS042 =
GS043 =
GS044 =
GS045 =
GS046 =
GS047 =
GS048 =
GS049 =
GS050 =
GS051 =
GS052 =
GS053 =
GS054 =
GS055 =
GS056 =
GS057 =
GS058 =
GS059 =
GS060 =
GS061 =
GS062 =
GS063 =
GS064 =
GS065 =
GS066 =
GS067 =
GS068 =
GS069 =
GS070 =
GS071 =
GS072 =
GS073 =
GS074 =
GS075 =
GS076 =
GS077 =
GS078 =
GS079 =
GS080 =
GS081 =
GS082 =
GS083 =
GS084 =
GS085 =
GS086 =

GT017 =
GT018 =
GT019 =
GT020 =
GT021 =
GT022 =
GT023 =
GT024 =
GT025 =
GT026 =

GS087 =
GS088 =
GS089 =
GS090 =
GS091 =
GS092 =
GS093 =
GS094 =
GS095 =
GS096 =
GS097 =
GS098 =
GS099 =
GS100 =
GS101 =
GS102 =
GS103 =
GS104 =
GS105 =
GS106 =
GS107 =
GS108 =
GS109 =
GS110 =
GS111 =
GS112 =
GS113 =
GS114 =
GS115 =
GS116 =
GS117 =
GS118 =
GS119 =
GS120 =
GS121 =
GS122 =
GS123 =
GS124 =
GS125 =
GS126 =
GS127 =
GS128 =
GS129 =
GS130 =
GS131 =
GS132 =
GS133 =
GS134 =
GS135 =
GS136 =
GS137 =
GS138 =
GS139 =
GS140 =
GS141 =
GS142 =
GS143 =
GS144 =
GS145 =
GS146 =
GS147 =

GT027 =
GT028 =
GT029 =
GT030 =
GT031 =
GT032 =
GT033 =


www.airpower.at